top of page

Algemene Voorwaarden eMaat

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de eMaat applicatie (hierna te noemen: app).

 

De apps en website zijn eigendom van en worden beheerd door eMaat BV, handelend onder de naam eMaat. Voor vragen over de app of deze gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen met eMaat via: info@emaat.nl

 

1. Toepasselijkheid

 

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de apps.

 

1.2 Door het gebruik van de app (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaard je als gebruiker van de app (hierna te noemen: gebruiker) deze gebruiksvoorwaarden.

 

1.3 Indien de app gebruik maakt van diensten van derden, zijn op de juridische relatie tussen de gebruiker en de derde, het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derde van toepassing. eMaat is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van derden. 

1.4 eMaat is niet verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van informatie die afkomstig is van software en of apparatuur van derden.

 

1.5Als via de app kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Voor zover deze aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, prevaleren de laatste.

 

1.5 eMaat kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aanpassen.

 

2. Licentie

 

2.1 eMaat verleent aan de gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de apps. Het is de gebruiker niet toegestaan om de app te gebruiken voor commerciële doeleinden of door of ten behoeve van anderen te gebruiken.

 

2.2 De gebruiker mag de apps niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van eMaat. Evenmin mag de gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de apps te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

 

2.3 eMaat heeft te allen tijde het recht om de apps aan te passen, functionaliteit te wijzigen of te verwijderen, , het gebruik van de apps om redenen van security, onderhoud of voorkoming van misbruik te beperken of de toegang tot de apps geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. eMaat zal de gebruiker hierover op een haar passende wijze informeren.

 

2.4 De looptijd van de licentie is 1 jaar en zal telkenmale stilzwijgend verlengd worden met een periode van 1 jaar, tenzij een partij de overeenkomst een maand voor de vervaldatum opzegt of de gebruiker de app verwijdert.

 

3. Gebruik van de apps en data-uitwisseling

 

3.1 Het gebruik van de apps is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

 

U dient zich ten alle tijd te realiseren dat eMaat geen medisch hulpmiddel, advies of diagnostisch instrument is. Raadpleeg dus altijd uw huisarts of een andere bevoegde zorgverlener, als u onzeker bent over (de gevolgen van) een medische aandoening. Negeer nooit professioneel medisch advies en zorg ervoor dat de advies wat u op eMaat leest nooit leidt tot vertraging in het vinden van een medische oplossing. Bij gezondheidsproblemen dient u te allen tijde een arts te raadplegen.

 

3.2 Indien de gebruiker jonger is dan 16 jaar, dient hij voor het gebruik van de app de toestemming van zijn ouder of zijn wettelijke vertegenwoordiger te hebben. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaar je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

 

3.3 Om van de apps gebruik te kunnen maken, dient de gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur en (internet)verbinding.

 

3.4 Bij eMaat worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen op het account dat is gekoppeld aan het e-mailadres van de gebruiker. Deze gegevens worden door eMaat alleen gebruikt ter verbetering van de gebruikerservaring, het personaliseren van de apps en om de propositie te verbeteren. eMaat kan hiervoor via de contactgegevens van de gebruiker contact opnemen. Data zullen uitsluitend met toestemming van de gebruiker of geanonimiseerd aan derden ter beschikking worden gesteld conform het privacy statement van eMaat dat als bijlage aan deze voorwaarden is gehecht.

 

3.5 Nadat de gebruiker de app heeft gedownload, dient de gebruiker zich te registreren met een e-mailadres en wachtwoord via de app. Alleen volledig en naar waarheid ingevulde registraties worden in behandeling genomen. Bij eventuele wijzigingen van gegevens dient de gebruiker zijn gegevens zelf te wijzigen en/of eMaat onmiddellijk op de hoogte te stellen via info@eMaat.nl.

 

3.6 De app is met de grootste zorg samengesteld. eMaat kan echter niet garanderen dat de apps altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zullen werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. eMaat behoudt zich het recht voor de apps (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen.

 

3.7 Aan het gebruik van de app zijn geen kosten verbonden. De kosten van het gebruik van challenges die door middel van de app kunnen worden verricht zullen vooraf worden betaald alvorens toegang tot de challenges wordt verleend. 

 

4. Intellectuele eigendomsrechten

 

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de) app, waaronder de onderliggende software, content zoals recepten, afbeeldingen en video’s, berusten uitsluitend en exclusief bij eMaat, dan wel haar licentiegevers en/of partners.

 

4 2 De gebruiker zal op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van eMaat.5. Aansprakelijkheid

 

5.1 eMaat is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, bijdragen en andere materialen of uitingen die gebruikers of derden via de apps plaatsen of verschaffen. eMaat behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die in de apps worden geplaatst.

 

5.2 eMaat is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de app. De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van eMaat.

 

5.3 De gebruiker vrijwaart eMaat voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de apps, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens eMaat, een andere gebruiker van de apps dan wel een derde. De gebruiker zal eMaat alle schade en kosten vergoeden die eMaat als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

 

6. Beëindiging gebruik van de apps door gebruiker

 

6.1 De gebruiker kan het gebruik van de apps op ieder gewenst moment beëindigen, door de apps van zijn mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren. Bij het verwijderen van het account vervallen ook eventuele beschikbare rewards.

 

7. Algemeen

7.1 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig, vernietigbaar of niet geldig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

 

8. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

 

8.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

8.2 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel te Almelo.

 

Disclaimer

 

eMaat spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site en in de apps. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. eMaat behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie te wijzigen.

 

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, of minder of niet van toepassing zijn in een individueel geval, dan aanvaardt eMaat geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan eMaat geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

 

eMaat aanvaardt verder geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

bottom of page